SohaCoin Vipcare

Thông tin tướng

Bổ
Quách Gia
Ngay khi được Quách Gia phò trợ, Tào Tháo cảm thán rằng: "Kẻ giúp ta thành đại nghiệp, chính là người này".
Quách Gia
Công
Tào Tháo
Tự Mạnh Đức, là nhà chính trị, nhà quân sự tài ba, dựng tiền đề cho nhà Tào Ngụy, sau được truy tôn là Ngụy Võ Đế.
Tào Tháo
Hạ Hầu Uyên
Khống
Khi còn trẻ từng đứng ra nhận tội thay Tào Tháo nên được Tào Tháo biết ơn và gả em gái vợ cho.
Hạ Hầu Uyên
Thủ
Điển Vi
Mãnh tướng luôn kề cạnh bên người Tào Tháo, tướng mạo kiên hùng, sức khỏe hơn người.
Điển Vi
Thủ
Tư Mã Ý
Xuất thân phò tá Tào Ngụy, là người đa mưu túc kế, sau này nắm lấy cơ hội lật đổ nhà Ngụy, được truy phong là Tấn Cao Tổ.
Tư Mã Ý
Bổ
Lưu Bị
Tự Huyền Đức, xuất thân dòng dõi hoàng tộc nhà Hán. Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa huynh đệ, thề vào sinh ra tử.
Lưu Bị
Công
Quan Vũ
Tự Vân Trường, đứng đầu "Ngũ hổ tướng", có sức địch ngàn người, sở hữu nhiều chiến công hiển hách, được người đời sau tôn làm "Võ Thánh".
Quan Vũ
Công
Triệu Vân
Có mắt rồng, cưỡi Bạch Long mã, mặc giáp màu bạc, tay cầm "Long Đảm Lượng ngân thương", được tôn xưng là "Thường thắng tướng quân".
Triệu Vân
Khống
Mã Siêu
Từng là một chư hầu có tiếng khi hùng cứ đất Tây Lương, sau đầu quân cho Lưu Bị và trở thành một trong "Ngũ hổ tướng".
Mã Siêu
Thủ
Trương Phi
Tiếng vang như sấm, chạy nhanh như ngựa, râu cọp hàm én, đầu beo mắt lồi, lấy thủ cấp tướng giặc trong muôn quân như lấy đồ trong túi.
Trương Phi
Bổ
Gia Cát Cẩn
Huynh trưởng của Gia Cát Lượng, là người nhã nhặn, được Tôn Quyền coi trọng, thường hỏi các việc lớn.
Gia Cát Cẩn
Công
Tôn Kiên
Đương thời là tướng nhà Hán và tham gia cuộc chiến chống quyền thần Đổng Trác. Tôn Kiên dũng mãnh cương nghị, hiệp nghĩa trung liệt
Tôn Kiên
Công
Lữ Mông
Một trong Đông Ngô tứ đại Đô đốc, những người nắm toàn quyền cai quản quân đội, quyền lực chỉ xếp sau Tôn Quyền.
Lữ Mông
Công
Chu Du
Tướng mạo anh dũng tuấn tú, nho nhã ôn hòa, tinh thông binh pháp, am hiểu âm luật, được Lưu Bị ca ngơi là “Vạn nhân chi anh”.
Chu Du
Bổ
Tiểu Kiều
Tiểu Kiều - Đại Kiều được coi là hai đại mỹ nhân Trung Hoa, là báu vật lớn nhất của Kiều gia trang và vùng đất Cối Kê.
Tiểu Kiều
Thủ
Đổng Trác
Gian thần, quân phiệt tàn bạo nhà Đông Hán, dựng nên chính quyền bù nhìn Hán Hiến Đế.
Đổng Trác
Công
Viên Thiệu
Gia đình Viên Thiệu có “Bốn đời đều giữ chức Tam Công, quyền thế trong thiên hạ không ai sánh bằng”.
Viên Thiệu
Công
Trương Giác
Thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng với quân số ban đầu lên tới 30 vạn người, mục tiêu lật đổ chính quyền Đông Hán.
Trương Giác
Công
Tả Từ
Nhân vật huyền thoại sống trong thời Tam Quốc, học phép thuật đạo Lão để được trường sinh bất tử, sống thọ tới 300 tuổi.
Tả Từ
Công
Lữ Bố
Võ nghệ dũng mãnh, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, mệnh danh là "Chiến thần". Người thời đó có câu "Nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố".
Lữ Bố

Hình ảnh ingame

Game SG140