SohaCoinVipcare
Slide 2
slide 2

  Thông tin tướng

  Bổ
  Quách Gia
  Ngay khi được Quách Gia phò trợ, Tào Tháo cảm thán rằng: "Kẻ giúp ta thành đại nghiệp, chính là người này".
  Quách Gia
  Công
  Tào Tháo
  Tự Mạnh Đức, là nhà chính trị, nhà quân sự tài ba, dựng tiền đề cho nhà Tào Ngụy, sau được truy tôn là Ngụy Võ Đế.
  Tào Tháo
  Hạ Hầu Uyên
  Khống
  Khi còn trẻ từng đứng ra nhận tội thay Tào Tháo nên được Tào Tháo biết ơn và gả em gái vợ cho.
  Hạ Hầu Uyên
  Thủ
  Điển Vi
  Mãnh tướng luôn kề cạnh bên người Tào Tháo, tướng mạo kiên hùng, sức khỏe hơn người.
  Điển Vi
  Thủ
  Tư Mã Ý
  Xuất thân phò tá Tào Ngụy, là người đa mưu túc kế, sau này nắm lấy cơ hội lật đổ nhà Ngụy, được truy phong là Tấn Cao Tổ.
  Tư Mã Ý
  Bổ
  Lưu Bị
  Tự Huyền Đức, xuất thân dòng dõi hoàng tộc nhà Hán. Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa huynh đệ, thề vào sinh ra tử.
  Lưu Bị
  Công
  Quan Vũ
  Tự Vân Trường, đứng đầu "Ngũ hổ tướng", có sức địch ngàn người, sở hữu nhiều chiến công hiển hách, được người đời sau tôn làm "Võ Thánh".
  Quan Vũ
  Công
  Triệu Vân
  Có mắt rồng, cưỡi Bạch Long mã, mặc giáp màu bạc, tay cầm "Long Đảm Lượng ngân thương", được tôn xưng là "Thường thắng tướng quân".
  Triệu Vân
  Khống
  Mã Siêu
  Từng là một chư hầu có tiếng khi hùng cứ đất Tây Lương, sau đầu quân cho Lưu Bị và trở thành một trong "Ngũ hổ tướng".
  Mã Siêu
  Thủ
  Trương Phi
  Tiếng vang như sấm, chạy nhanh như ngựa, râu cọp hàm én, đầu beo mắt lồi, lấy thủ cấp tướng giặc trong muôn quân như lấy đồ trong túi.
  Trương Phi
  Bổ
  Gia Cát Cẩn
  Huynh trưởng của Gia Cát Lượng, là người nhã nhặn, được Tôn Quyền coi trọng, thường hỏi các việc lớn.
  Gia Cát Cẩn
  Công
  Tôn Kiên
  Đương thời là tướng nhà Hán và tham gia cuộc chiến chống quyền thần Đổng Trác. Tôn Kiên dũng mãnh cương nghị, hiệp nghĩa trung liệt
  Video Tôn Kiên
  Tôn Kiên
  Công
  Lữ Mông
  Một trong Đông Ngô tứ đại Đô đốc, những người nắm toàn quyền cai quản quân đội, quyền lực chỉ xếp sau Tôn Quyền.
  Lữ Mông
  Lữ Mông
  Công
  Chu Du
  Tướng mạo anh dũng tuấn tú, nho nhã ôn hòa, tinh thông binh pháp, am hiểu âm luật, được Lưu Bị ca ngơi là “Vạn nhân chi anh”.
  Chu Du
  Chu Du
  Bổ
  Tiểu Kiều
  Tiểu Kiều - Đại Kiều được coi là hai đại mỹ nhân Trung Hoa, là báu vật lớn nhất của Kiều gia trang và vùng đất Cối Kê.
  Tiểu Kiều
  Tiểu Kiều
  Thủ
  Đổng Trác
  Gian thần, quân phiệt tàn bạo nhà Đông Hán, dựng nên chính quyền bù nhìn Hán Hiến Đế.
  Đổng Trác
  Đổng Trác
  Công
  Viên Thiệu
  Gia đình Viên Thiệu có “Bốn đời đều giữ chức Tam Công, quyền thế trong thiên hạ không ai sánh bằng”.
  Viên Thiệu
  Viên Thiệu
  Công
  Trương Giác
  Thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng với quân số ban đầu lên tới 30 vạn người, mục tiêu lật đổ chính quyền Đông Hán.
  Trương Giác
  Trương Giác
  Công
  Tả Từ
  Nhân vật huyền thoại sống trong thời Tam Quốc, học phép thuật đạo Lão để được trường sinh bất tử, sống thọ tới 300 tuổi.
  Tả Từ
  Tả Từ
  Công
  Lữ Bố
  Võ nghệ dũng mãnh, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, mệnh danh là "Chiến thần". Người thời đó có câu "Nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố".
  Lữ Bố

  Hình ảnh ingame

  Game SG140